Dagsorden for årsmøte i Eiker padleklubb 15. februar 2016.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker. Styret har fremmet en sak til årsmøtet.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:

Leder (på valg i 2016) og nestleder (på valg 2017) for 2 år. (Leder velges i partalls- og nestleder i oddetalls-år.)
Kasserer (på valg i 2016) og sekretær (på valg 2017) for 2 år. (Kasserer velges i partalls- og sekretær i oddetalls-år.)
2 styremedlemmer for 2 år (begge på valg i 2016) .

Andre valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.
2 revisorer med 1 stedfortreder.

Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen
i forhold til stemmetall. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

Årsmøtet avholdes 15. februar 2016, på Oso Hotwaters adresse Loesmoen, kl 18:00

This entry was posted in Informasjon, Siste nytt. Bookmark the permalink.