Medlemsmøte den 18. april 2013 – referat

av Medlemsmøtet samlet 15-16 personer. Mange nye ansikter for en del av de fremmøtte.  Vi fikk gode diskusjoner takket være engasjerte fremmøtte.

Sak 1: Årsmøtet 2013.Protokollen ble fremlagt og aktuelle saker fra årsmøtet ble referert til.  Fremmøttte som ønsket det fikk med en kopi.

Sak 2: Dugnad på Loe betong. Vidar Uthne informerte om opplegget for dugnaden, tidspunktet er satt til 09:00-16:00. Dersom flere melder seg, vil vi kunne bli tidligere ferdige. Det vil bli servert drikke som kaffe/te og pizza til lunsj.  

Sak 3: Teknikktreningen 2013.   Dette ble fremlagt et opplegg til teknikktrening i tre deler. Etter noen runder med diskusjon ble forslaget om tredelt teknikktrening der økt 1 tilsvarer mandagspadling for nybegynnere vedtatt.  Økt 2 vil forløpe to påfølgende tirsdager og økt 3 hver tredje tirsdag. Det vil fremkomme på aktivitetskalenderen hvilken datode to øktene respektive øktene er fra gang.  Innholdet på teknikktreningene legges ut på egen side og vil bli å finne under fonten"Aktiviteter".

Sak 4: "Sertifisering" som godkjent padler i Eiker padleklubb. Det bestemt at det ved padling til sjøs i regi av Eiker padleklubb skal stilles krav til å ha deltatt og godkjent på av alle øktene.  Det vil bli gitt tilbud om en "sertifiseringsøkt" i forkant av oppstart for havpadling for de av klubbens medlemmer som måtte ønske det. Det er allerede flere som er "godkjente sjø-padlere i Eiker padleklubb". Dette skal "logg-føres" på egnet liste som lagres på klubbhuset.  Denne "kursingen" er utformet i og for Eiker padleklubb, men tilsvarer et introkurs+ på "Vått-kortstigen". Et absolutt krav til å være med på klubbens saltvannspadling er å ha veltet med spruttrekket på, klart å utløse spruttrekket og kommet seg opp i båten ved kameratredning.

Sak 5: Vedtak om refusjon for deltakelse på sertifisert vått-kortkurs (se Norges padleforbund) Dugnaden på Loe betong beetaler seg med kroner 1000,- per person opp til 22 personer.  Det er styrevedtak på at medlemmer som deltar på nevnte dugnad vil få refundert 300,- kr ved fremleggelse av kvittering på gjennomført grunnkurs hav eller teknikk kurs hav i inneærende kalenderår.  Dette er uavhengig av instruktør/arrangør. Klubben skal førsøke å få tak i instruktører til å holde nevnte kurs i klubbregi.  Fortrinnsvis på kveldstid på ukedager fordelt på 4-5 kvelder. 

Sak 6: Terminliste for EPK i 2013.  Det er lagt ut forslag til terminliste på klubbens hjemmeside. Se www.eikerpadleklubb.net  Lista ble godkjent og det ble bestemt at eventuelle aktiviteter utenom denne kunngjøres slik den enkelte initiativtaker finner for godt.

Sak 7: Opprettelse av ei liste over medlemmer som kan stille som «medhjelper» og eller «ansvarlig» på klubbkveldene.  Forventninger for å kunne skrive seg  på lista ble fremlagt og godkjent på medlemsmøtet. Listene ble sendt rundt og samtlige meldte seg for å hjelpe til som medlhjelpere.  En god start. Krav til "medhjelper" og "ansvarlig" slås opp på veggen i klubbhuset.  Lista er laggt ut på nettsida under "Forventninger til medhjelpere/ansvarlige på klubbkvelder". Det er fortsatt (og til evig tid) muligheter til å skrive seg opp på beggge lister. Jeg kommer til å utforme en oversikt over ansvarsfordeling uke fo uke fra og med 29/4-13. Da starter nybegynnerpadlingen 2013.  Dersom det er vanskelig å hjelpe til nettopp den dagen/uka foretas bytte internt ved at den enkelte tar kontakt med andre på lista og ordner det selv.

Sak 8: Punktet om budsjett. Medlemsmøtet ble orientert om at styret har hatt saken oppe til drøfting og fattet vedtak om at klubben beholder det budsjettet som ble framlagt årsmøtet 25.02.13.  Inntektene fra dugnaden på Loe betong er det gitt føringer for på årsmøtet og styret forvalter innkomne midler.

Sak 9: Innkommet sak til styret.  Det var kommet spørsmål fra et medlem vedrørende NPF`s vått-kortstige.  Den grenen vi i Eiker padleklubb går inn under er HAV.  Derfor gjøres det forsøk på å få arrangert grunnkurs hav og teknikk kurs hva i regi  av klubben.  Gjerne i samarbeid mad andre klubber.

Sak 10: Eventuelt

Sak 10.1: Oddvar Borgan ba om å bli løst fra styrevervet.  Dette begrunnet i nedsatt hørsel.  Medlemsmøtet aksepterte fratredelsen og Konrad Sigurdsson ble valgt til å erstatte Oddvar i styret.  Oddvar  fortsetter som  "Billedansvarlig" på klubbens nettside.  Det jobbes med en ny måte å legge ut bilder på.  Tjenesten vil på sikt bli tilgjengellig for medlemmene.

De resterende sakene som kom inn saker/spørsmål under dette punktet må foreløpig stå "åpent" da jeg pr nåværende tidspunkt er helt blank på hva som ellers ble tatt opp. Send meg en mail og minn meg på det så skal jeg får lagt inn de ulike punktene fortløpende. Beklager mangelfull notering under dette puntet.

 

Referent: Gro Karlsson

 

 

 

This entry was posted in Informasjon, Medlemsnytt. Bookmark the permalink.