Årsmøtet 2014 – saksliste

Saksliste for årsmøtet i Eiker padleklubb 2014:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen og sakliste.
3. Valg av dirigent/ordstyrer.
4. Valg av sekretær/referent.
5. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.
6. Årsmelding 2013
7. Regnskap 2013

8. Innkomne saker:

Sette av penger i budsjettet øremerket utdanning av to Aktivitetsledere i Eiker padleklubb (Lars Lyngnes)
Lovendring av organisasjonsplan i Eiker padleklubb.Styrets sammensetning. (Vidar Uthne)
Endring av krav til kurs for å delta på turer i regi av Eiker padleklubb. (Vidar Uthne)
Visjon for Eiker padleklubb. (Gro Karlsson)

9. Fastsette årskontingenten for 2014

Forslag fra styret:
Junior: 100,-kroner (endring fra 250,- kr i 2013)
Hovedmedlem: 400,- kroner.
Familiemedlemskap: 700,- kroner

10. Budsjett 2014

11. Valg:
a) Leder på valg
b) Nestleder (2013-2015)
c) Kasserer på valg
d) Styremedlem 1 på valg
e) styremedlem 2 på valg
f) styremedlem 3 (2013-2015)
g) 2 revisorer med 1 stedfortreder.
h) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

12. Valg av representant til Buskerud idrettskrets og til Idrettsrådet i Øvre Eiker

This entry was posted in Arkiv. Bookmark the permalink.