Dagsorden for årsmøtet 2018 på Hokksundrenseanlegg 20.02.2018, kl 18:00

Dagsorden på årsmøtet 2018 i Eiker padleklubb.

 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

 

6. Behandle forslag og saker.

 

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene      fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

 

8. Vedta idrettslagets budsjett.

 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

 

10. Valg av:

 

Styremedlemmer (leder, kasserer, ungdomsrepresentant, husansvarlig og båtansvarlig)

To revisorer.

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

der og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.11. Behandle innkomne saker til behandling

This entry was posted in Informasjon, Siste nytt. Bookmark the permalink.